Ihr Produkt wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt

X
EINKAUF ABSCHLIEßEN
WEITER EINKAUFEN

Zeitschrift 1447

PRODUKT DETAILS
Rückgaben AGB

PRODUKTNUMMER :

829437

Hazret-i Halid Bin VelidBaskı Sayısı2. BaskıDilTÜRKÇESayfa Sayısı208Cilt TipiKarton KapakKağıt CinsiKitap KağıdıBoyut13.5 x 19.5 cmİslâm: Hak ve hakikat imânı,Saâdet ve selâmet ilmi,Cemiyet, sıhhat, hukuk, iktisad ve ahlâk nizâmı.Sanat düzeni,Huzur ve bekâ duygusudur.Bunu bilmek, İslâm mefkûresi,Tatbik etmek, İslâm hayatı Yaymak, İslâm cihâdıdır.Bu cihâdın hedefleri şunlardır.1- İnsanlığı câhillikden kurtarmak;Hak ve hakikat iman ve ilmine kavuşturmak.2- Dünyayı müşriklerden kurtarmak;Kâfirleri, münafıkları ve dalâletde olanları doğru yola, hidâyete çağırmak.3- İnsanlar arasında tanışmayı, anlaşmayı, kay-naşmayı, birleşmeyi güzel ve rahat yaşamayı, mânevi huzur ve emniyeti temin etmek.4-İnsanlığın istikbâlini, ikbâlini gözetmek, Hakk’ı bilen, Hakk’ı seven, Hakk’ı güden adam yetiştir-mek.5İslâm’ın güzel ahlâkını yaşamak ve yaymak, salâh ve felâha kavuşmak, tevhide ermekdir.Cenâb-ı Hak, insanlık için rahmet ve âtıfet olan islâmiyyeti, devamlı olarak tutmayı ve yaymayı birçok âyet-lerinde, insanlara bildiriyor. Bunu reddetmek küfür, ihmâl etmek helâktır buyuruyor.Hak olan ve güzel ahlâk ile mes’ud nizamdan ibâret bulunan İslâmiyyeti her devir ve zamanda yaymak cehdi, gerçek Müslümanlığımızın ve iyi insanlığımızın icâbıdır. Bu cehd ü gayreti gütmeyenlerin Müslümanlığından ve iyi insanlığından şüphe edilir. Hele buna karşı koyan nasipsizler ise dünya ve ukbâda husrân içindedirler.Bu nasibsizlerin tedibine ve laquo;Sıyrılmış kılınç ve raquo; olarak va-sıflandırılan Hazreti Seyfullah Hâlid bin Velid, Busrâ’nın fethinde, diriltici hitâbesiyle İslâm mücâhitlerini şöyle uyarıyor:ve laquo;Ey Allah’a ve Rasûlüne îmân edenler! Kâfirlerin hayatı sevdiği kadar sizlerin ölümü sevdiğinizi biliyorum. İşte bir elimde sıyrılmış İslâm kılıncı ve önümde Livâ-i Muhammedi duruyor. Sizi -İ’lây-ı Kelimetullaha dâvet edi-yorum. Bugün mücâhidlerin rûhâni sesleri düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracakdır. Henüz yaraları kapan-mamış vücdumun râ’şeleri kalbimin mukaddes darabâtı, beni bu ma’rekeye atılmakdan aslâ men edemez... Haydi sizi göreyim din arslanları, Peygamberimizin sıdk-ı nü-büvvetini, dinimizin ehemm-i ulviyetini fedâkârâne bir sûretde bütün insanlığa gösterelim.Ölümden korkmanın hayata hiç bir faydası yoktur. Maksadımız cennetin bahçeleri ve dünyanın âlî kâşâne- leri değil, ancak rızâullahdır. Yürüyünüz! Varsın bu sah-ralar İsm-i Celâl ile inlesin, beşeriyyet huzur bulsun! ve raquo;Bu İlâhî duyuşun sahne örneklerini bulmak, safha safha tatbikatını görmek bu eserde müyesser olmuşdur. Bu eser:ve Acirc;lime amel,Zengine infak,Mücâhide cihâd,Hatibe hutbe,Askere ta'biye,San’atkâra sahne,Dersi vermektedir.Allah’a hamd ederek sizleri onunla baş başa bıra-kırım...ve laquo;Din (İslâm) tam hâlis olanlarındır. ve raquo;ve laquo;Akıbet (iyi netice) Allah’ı bilen ve sayan ve kötü- lükden çekinenlerindir. ve raquo;İÇİNDEKİLERTAKDİM 9Hz. H ve Acirc;LİD BİN VELİD (r.a) 13Hâlid bin Velid’in Müslüman Olması 17MÛTE HARBİ 24Mûte Kumandanlarından Zeyd bin Hârise 32Mûte Kumandanlarından Cafer bin Ebî Tâlib 39Mûte Kumandanlarından Abdullah bin Revâha 46MEKKE FETHİNDE H ve Acirc;LİD BİN VELİD 49HUNEYN GAZVESİNDE H ve Acirc;LİD BİN VELİD 69H ve Acirc;LİD BİN VELİD DİĞER GAZVELERDE 72Mâlik bin Nüveyre’nin Katli 79Vak’a-i Yemame 83IRAK’IN FETHİ 85Velce’ve Leys Muhârebeleri 87Hire’nin Fethi 89Halid bin Velid’in Irak’dan Şama Vûrûdu 97BUSRA’NIN FETHİ 102ŞAM ETRAFINDAKİ MUHAREBELER 114Ecnadin Vak’ası 131Şam’ın Fethi 141Humus Ma’rekesi 154YERMUK HARBİ 166DIRAR BİN EZVER 190HUMUS’UN İSTİRDAD TEŞEBBÜSÜ 199RESÛLULLAH’IN HİRAKL’İ İMANA DAVETİ 202HALİD BİN VELİD’İN KEYFİYET-İ NASB U AZLİ 209

VORAUSSICHTLICHES LIEFERDATUM

Weitere Länder


07 Juli Donnerstag-09 Juli Samstag

Aufgrund der von den Ländern ergriffenen Pandemiemaßnahmen können die Lieferzeiten variieren

Es wird vom Geschäft gesendet.

Wenn Sie einen gekauften Artikel nach Erhalt aus irgendeinem Grund zurückgeben möchten, müssen Sie dies innerhalb von 14 Tagen tun. Bei Abendkleidung beträgt diese Zeit 24 Stunden. Um diese Retoure vorzunehmen, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem Sefamerve Account einloggen und einen Rückgabeanspruch erstellen. Weitere Informationen zur Retoure können Sie über HILFE - SUPPORT unter Rückgabe und Bestellung Stornierung finden.

Nachdem wir die Produkte erhalten haben, wird der Prozess für die Rückgabe gestartet und innerhalb von 3-5 Tagen vollendet.

Produktumtäusche sind jedoch nur für Einkäufe innerhalb der Türkei möglich.
Vielen Dank.