Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1447

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829437

Hazret-i Halid Bin VelidBaskı Sayısı2. BaskıDilTÜRKÇESayfa Sayısı208Cilt TipiKarton KapakKağıt CinsiKitap KağıdıBoyut13.5 x 19.5 cmİslâm: Hak ve hakikat imânı,Saâdet ve selâmet ilmi,Cemiyet, sıhhat, hukuk, iktisad ve ahlâk nizâmı.Sanat düzeni,Huzur ve bekâ duygusudur.Bunu bilmek, İslâm mefkûresi,Tatbik etmek, İslâm hayatı Yaymak, İslâm cihâdıdır.Bu cihâdın hedefleri şunlardır.1- İnsanlığı câhillikden kurtarmak;Hak ve hakikat iman ve ilmine kavuşturmak.2- Dünyayı müşriklerden kurtarmak;Kâfirleri, münafıkları ve dalâletde olanları doğru yola, hidâyete çağırmak.3- İnsanlar arasında tanışmayı, anlaşmayı, kay-naşmayı, birleşmeyi güzel ve rahat yaşamayı, mânevi huzur ve emniyeti temin etmek.4-İnsanlığın istikbâlini, ikbâlini gözetmek, Hakk’ı bilen, Hakk’ı seven, Hakk’ı güden adam yetiştir-mek.5İslâm’ın güzel ahlâkını yaşamak ve yaymak, salâh ve felâha kavuşmak, tevhide ermekdir.Cenâb-ı Hak, insanlık için rahmet ve âtıfet olan islâmiyyeti, devamlı olarak tutmayı ve yaymayı birçok âyet-lerinde, insanlara bildiriyor. Bunu reddetmek küfür, ihmâl etmek helâktır buyuruyor.Hak olan ve güzel ahlâk ile mes’ud nizamdan ibâret bulunan İslâmiyyeti her devir ve zamanda yaymak cehdi, gerçek Müslümanlığımızın ve iyi insanlığımızın icâbıdır. Bu cehd ü gayreti gütmeyenlerin Müslümanlığından ve iyi insanlığından şüphe edilir. Hele buna karşı koyan nasipsizler ise dünya ve ukbâda husrân içindedirler.Bu nasibsizlerin tedibine ve laquo;Sıyrılmış kılınç ve raquo; olarak va-sıflandırılan Hazreti Seyfullah Hâlid bin Velid, Busrâ’nın fethinde, diriltici hitâbesiyle İslâm mücâhitlerini şöyle uyarıyor:ve laquo;Ey Allah’a ve Rasûlüne îmân edenler! Kâfirlerin hayatı sevdiği kadar sizlerin ölümü sevdiğinizi biliyorum. İşte bir elimde sıyrılmış İslâm kılıncı ve önümde Livâ-i Muhammedi duruyor. Sizi -İ’lây-ı Kelimetullaha dâvet edi-yorum. Bugün mücâhidlerin rûhâni sesleri düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracakdır. Henüz yaraları kapan-mamış vücdumun râ’şeleri kalbimin mukaddes darabâtı, beni bu ma’rekeye atılmakdan aslâ men edemez... Haydi sizi göreyim din arslanları, Peygamberimizin sıdk-ı nü-büvvetini, dinimizin ehemm-i ulviyetini fedâkârâne bir sûretde bütün insanlığa gösterelim.Ölümden korkmanın hayata hiç bir faydası yoktur. Maksadımız cennetin bahçeleri ve dünyanın âlî kâşâne- leri değil, ancak rızâullahdır. Yürüyünüz! Varsın bu sah-ralar İsm-i Celâl ile inlesin, beşeriyyet huzur bulsun! ve raquo;Bu İlâhî duyuşun sahne örneklerini bulmak, safha safha tatbikatını görmek bu eserde müyesser olmuşdur. Bu eser:ve Acirc;lime amel,Zengine infak,Mücâhide cihâd,Hatibe hutbe,Askere ta'biye,San’atkâra sahne,Dersi vermektedir.Allah’a hamd ederek sizleri onunla baş başa bıra-kırım...ve laquo;Din (İslâm) tam hâlis olanlarındır. ve raquo;ve laquo;Akıbet (iyi netice) Allah’ı bilen ve sayan ve kötü- lükden çekinenlerindir. ve raquo;İÇİNDEKİLERTAKDİM 9Hz. H ve Acirc;LİD BİN VELİD (r.a) 13Hâlid bin Velid’in Müslüman Olması 17MÛTE HARBİ 24Mûte Kumandanlarından Zeyd bin Hârise 32Mûte Kumandanlarından Cafer bin Ebî Tâlib 39Mûte Kumandanlarından Abdullah bin Revâha 46MEKKE FETHİNDE H ve Acirc;LİD BİN VELİD 49HUNEYN GAZVESİNDE H ve Acirc;LİD BİN VELİD 69H ve Acirc;LİD BİN VELİD DİĞER GAZVELERDE 72Mâlik bin Nüveyre’nin Katli 79Vak’a-i Yemame 83IRAK’IN FETHİ 85Velce’ve Leys Muhârebeleri 87Hire’nin Fethi 89Halid bin Velid’in Irak’dan Şama Vûrûdu 97BUSRA’NIN FETHİ 102ŞAM ETRAFINDAKİ MUHAREBELER 114Ecnadin Vak’ası 131Şam’ın Fethi 141Humus Ma’rekesi 154YERMUK HARBİ 166DIRAR BİN EZVER 190HUMUS’UN İSTİRDAD TEŞEBBÜSÜ 199RESÛLULLAH’IN HİRAKL’İ İMANA DAVETİ 202HALİD BİN VELİD’İN KEYFİYET-İ NASB U AZLİ 209

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


07 July Thursday-09 July Saturday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$18.00

$13.99