تمت اضافة السلعة إلى سلتكم

X
اذهب الى السلة
أكمل عملية الشراء

مجلة 3376

تفاصيل السلع
شروط الإعادة

رمز السلعة :

830381
Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali
Yayın Tarihi: 07 temmuz 2016Baskı Sayısı: 1. BaskıDil:TÜRKÇESayfa Sayısı: 701Cilt Tipi: sert KapakKağıt Cinsi: Şamuha KağıtBoyut: 16 x 24cm
Kalplerin Keşfi - İmam-ı Gazali İman ve İslâmın Vasıfları: İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri, mevzuu itibariyle tasavvufî ve ahlakî bir eserdir. Eşsiz bir vaaz, nasihat,öğüt ve irşat kitabıdır. Kalpleri hassas bir islâmi hayata sevketmeyi, oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir..
ÖNSÖZ
MÜK ve Acirc;ŞEFETÜ’L-KULÛB VE İMAM I GAZ ve Acirc;Lİ
Allah (c.c)’a hamd-û senâ, Resulullah (s.a.v) Efendimize, ve Acirc;l ve As- hâbına salât-ü selâm olsun.
Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itiba-riyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî ha-yatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gere-kirse Mükâşefetü’l-Kulûb bir "Kalpleri İhyâ" kitabıdır. Durumlarını tes-pit ve keşfedip aralayarak, ortaya çıkararak ıslaha çalışmayı öğreten bir e- serdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca bu mânâ olur. Tasavvuf kalp ile meşgul olan bir ilimdir. Malûmdur ki, kalp nasıl olur-sa dış âzâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlâ’nın; "Her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği" hadisinin mânâsı-na itibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalp ele alınmıştır. Bu her İslâm âliminin, Hakka ubûdiyyete kendini adamış her âbid ve zahidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-ı Hakk’ın her gün ziyaret ettiği kalp hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. Çünkü bir kulun, Rabbine karşı (kölenin efendisine misali) edep kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında itibarı olmaz. Hâlbuki bir köle için gaye, efendi-sinin teveccühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalp, kalplerin keşfi ve hâllerin bilinmesi (Mükâşefetü’l- Kulûb) gayet mühimdir.
İmam-ı Gazâli ve benzeri âlimler bugün semeresine her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz kalp ile ilgili böyle bir çalışmayı asırlarca önce yapmışlar ve bu sahada eserler yazmışlardır. Ancak bu gibi âlimler böyle eserleri yazmadan önce ya da yazarlarken konu edinilen tasavvufî hayatı yaşamışlardır. İmam-ı Gazâli bu zatların başında gelir. Eserleri diğer ta-savvuf erbabına nazaran kuvvetli bir İslâm kültürünü ihtiva eder. O her ta-savvuf! konunun İslâm’ın başlıca kültürü olan âyet ve hadislerle ele al-mıştır. ve Acirc;yet ve hadise uyacak tarzda işlemiştir. Meseleyi İslâm kültürü ile bağdaştırmıştır. Bu bakımdan o, ilim adamları arasında diğer mevzularda olduğu gibi bu mevzuda da güven ve itibarca başta gelir. Okuyucu halk için de böyledir. Denebilir ki; Eserleri en dikkatli, en çok okunan bir İslâm âlimidir.
İmam-ı Gazâli’nin her eseri hemen hemen aynı kıymeti haizdir. O bu sahadaki her eserini İlmî bir otorite ve tasavvuf! bir safiyetle yazmıştır. En büyük eserlerinde küçüklerinin ve en küçük eserlerinde de büyüklerinin ö- zünü bulmak mümkündür. Eserlerindeki her konu benzerlerinden daha gü-zel şekilde işlemiştir. Bütün bunlar da üstün bir zekâ, yüksek bir İslâm kültürü, derin bir tasavvuf ve temiz bir İslâmî yaşayıştan ileri gelmiştir.
1) 450/505 - M. 1058/1111 tarihleri arasında Horasan’ın (İran) Tûs kasabasının Gazâl köyünde doğup yine aynı yerde vefat eden Huccetül İs-lâm İmam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazâli (rahmetullahi aleyh)’nin iki yüz civarında eseri bulunduğu kaynaklar-da zikredilmektedir. Takdim ettiğimiz "Mükâşefetü’l-Kulûb" O’nun yu-karıda arz ettiğimiz kıymetli eserlerinden biridir.
Mükâşefetü’l-Kulûb’un elinizdeki yeni baskısında kitabın daha önce-ki baskısında olmayan âyet ve hadis metinleri de eklendi.
Başta da ifade ettiğimiz gibi (Mükâşefetü’l-Kulûb) kalbin iyi ve kötü durumlarını açıklayıp bunlara karşı alınacak tedbirleri, çareleri bildirip bir Müslüman’ın nasıl bir hayata sahip olması gerektiğini anlatmaktadır. Mer-humun her eseri gibi bu eserinin de dikkatli okunarak ona göre yaşayışı tanzim etmek gerekir.
Tevfik ve hidayet Allah’tandır.
ÇELİK YAYINEVİ
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
2) Bölüm ; Allah Korkusu 7
3) Bölüm ; Yine Allah Korkusu 12
4) Bölüm ; Sabır ve Hastalık 19
5) Bölüm ; Riyâzat ve Nefsanî Şehvet 24
6) Bölüm ; Nefsi Yenmek ve Şeytana Karşı Koymak 29
7) Bölüm ; Gaflet 33
8) Bölüm ; Allah’ı unutmak, Fâsıklık, Nifak 37
9) Bölüm ; Tevbe 43
10) Bölüm ; Sevgi 49
11) Bölüm ;Aşk 52
12) Bölüm ; Allah’a İtaat, O’nu ve Resulünü Sevmek 59
13) Bölüm ; İblis ve Azabını Beyan 66
14) Bölüm ; Emânet 71
15) Bölüm ; Namazı Huzur ve Huşu ile Tamamlamak 76
16) Bölüm ; Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker 81
17) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 90
18) Bölüm ; Emânet ve Tevbe 105
19) Bölüm ; Merhametli Olmanın Fazileti 118
20) Bölüm ; Namazda Huşu’un Beyanı 125
21) Bölüm ; Dedikodu, Koğuculuk 133
22) Bölüm ; Zekât 140
23) Bölüm ; Zina 144
24) Bölüm ; Sıla-i Rahim ve Ana Baba Hakkı 149
25) Bölüm ; Ana Babaya İyilik etmek 165
26) Bölüm ; Zekât ve Cimrilik 173
27) Bölüm ; Aşırı İhtiras 178
28) Bölüm ; İbadete Devam ve Haramı Terk Etmek 183
29) Bölüm ; Ölümü Hatırlamak 191
30) Bölüm ; Gökler ve Çeşitli Cinsler. 198
31) Bölüm ; Kürsi-Arş-Mukarreb Melekler, Rızıklar ve Tevekkül 200
32) Bölüm ; Dünyayı Terk etmek, Onu Kötülemek 205
33) Bölüm ; Yine Dünyayı Zem Hakkında 229
34) Bölüm ; Kanaatin Fazileti 237
35) Bölüm ; Fakirlerin Fazileti 245
36) Bölüm ; Allah’tan Başkasını Dost Edinmek 261
37) Bölüm ; Sur’a Üfürmek, Ürkmek, Mezarlardan Kalkmak 266
38) Bölüm ; Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 273
39) Bölüm ; Dünya Malının Kötülüğünü Beyan 280
40) Bölüm ; Ameller-Mizan ve Cehennem Azabı 287
41) Bölüm ; İtaatin Fazileti 308
42) Bölüm ; Şükür 316
43) Bölüm ; Kibrin Kötülüğü 324
44) Bölüm ; Gündüzleri ve Başka Zamanları Düşünmek 336
45) Bölüm ; Ölümün Şiddetinin Beyanı 342
46) Bölüm ; Kabrin ve Kabir Korkusunun Açıklanması.. 347
47) Bölüm ; İlm’ül-Yakin, Aynel-Yakin ve Arz Günü Sual 354
48) Bölüm ; Allah’ı (c.c) Zikretmenin Fazileti 358
49) Bölüm ; Namazların Fazileti 367
50) Bölüm ; Namaz Kılmayanın Cezası 373
51) Bölüm ; Cehennem Meydanı ve Cehennem Azabı 392
52) Bölüm ; Cehennem Azabı 395
53) Bölüm ; Günahtan Sakınmanın Fazileti 404
54) Bölüm ; Tevbenin Fazileti Hakkında 412
55) Bölüm ; Zulmü Nehyetmek 423
56) Bölüm ; Yetime Zulüm Etmeyi Yasaklamak 427
57) Bölüm ; Kibrin Kötülüğünü Belirtmek 432
58) Bölüm ; Tevazuun ve Kanaatin Fazileti 437
59) Bölüm ; Dünyaya Aldanmak 442
60) Bölüm ; Dünyanın Kötülüğü ve Ondan Sakındırmak 446
61) Bölüm ; Sadakanın Fazileti 452
62) Bölüm ; Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Karşılamak 460
63) Bölüm ; Abdestin Fazileti 464
64) Bölüm ; Namazın Fazileti 468
65) Bölüm ; Kıyametin Dehşetleri 475
66) Bölüm ; Cehennem ve Mizan’m Sıfatları 478
67) Bölüm ; Kibir ve Kendini Beğenmişliğin Kötülüğü 482
68) Bölüm ; Yetimlere İyilik Etmek ve Zulümden Kaçınmak 486
69) Bölüm ; Haram Yemek 491
Bölüm ; Faizin Yasak Oluşu 499
70) Bölüm ; Kul Hakları 505
71) Bölüm ; Heva’ya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 511
72) Bölüm ; Cennetin Vasıfları ve Cennetliklerin Dereceleri 517
73) Bölüm ; Sabır-Rıza ve Kanaat 526
74) Bölüm ; Tevekkülün Fazileti 533
75) Bölüm ; Mescidin Fazileti 536
76) Bölüm ; Riyâzat ve Keramet Ehlinin Fazileti 539
77) Bölüm ; İman ve Nifak 546
78) Bölüm ; Gıybet ve Koğuculuğun Kötülüğü 552
79) Bölüm ; Şeytanın Düşmanlığı 560
80) Bölüm ; Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 565
81) Bölüm ; Hakkı, Batılla Karıştırma 570
82) Bölüm ; Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 573
83) Bölüm ; Gece Namaz Kılmanın Fazileti 576
84) Bölüm ; Dünya ve Acirc;limlerinin Cezası 583
85) Bölüm ; İyi Huyun Fazileti 588
86) Bölüm ; Gülme-Ağlama, Elbise 594
87) Bölüm ; Kur’ân-ı Kerim’in ve ve Acirc;limlerin Fazileti 598
88) Bölüm ; Namaz ve Zekâtın Fazileti 601
89) Bölüm ; Ana-Babaya İyilik ve Evlat Hukuku 604
90) Bölüm ; Komşuluk Hukuku ve Fakirlere İyilik 610
91) Bölüm ; İçki İçenin Cezası 615
92) Bölüm ; Peygamberimizin (s.a.v) Miracı 620
93) Bölüm ; Cuma’nın Fazileti 623
94) Bölüm ; Kadının Kocası Üzerindeki Hakkı 627
95) Bölüm ; Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakkı 632
96) Bölüm ; Cihadın Fazileti 638
97) Bölüm ; Şeytanın Hilesi 643
98) Bölüm ; Çalgı Dinlemek 646
99) Bölüm ; Bidat ve Nefsi Arzulara Uymanın Haram Oluşu 648
100) Bölüm ; Receb Ayının Faziletleri 654
101) Bölüm ; Şaban Ayının Faziletleri 657
102) Bölüm ; Ramazan Ayının Faziletleri 661
103) Bölüm ; Kadir Gecesi’nin Faziletleri 665
104) Bölüm ; Bayramın Fazileti 668
105) Bölüm ; Zilhicce’nin İlk On Gününün Fazileti 670
106) Bölüm ; Aşure’nin Fazileti 674
107) Bölüm ; Fakirleri Ağırlamanın Fazileti 676
108) Bölüm ; Cenaze ve Kabir 680
109) Bölüm ; Cehennem Azabından Kurtulmak 684
110) Bölüm ; Mizan ve Sırat 688
111) Bölüm ; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Vefatı 691
İÇİNDEKİLER 700
الوقت المتوقع لوصول الطلب

الدول الاخرى


16 شباط الخميس-18 شباط السبت

مدّة التسليم تختلف من بلد لآخر حسب القوانين المفروضة في فترة الجائحة من قبل البلد نفسها ف

سيتم الإرسال من قبل المتجر

لكم حق الاعادة في السلع لاي سبب كان بعد استلامها خلال 14 يوم. ولا توجد اعادة في السلع ذات الاستخدام الشخصي. والإعادة في فساتين الحفلات خلال 24 ساعة. ولتعبأة وقراءة استمارة الاعادة يمكنكم الدخول الى حسابكم في موقع sefamerve.com وفي أسفل الصفحة توجد خيار خدمة العملاء وبعد الضغط عليه تظهر خيار الإعادة والغاء الطلبية ومنه تستطيعون التوصل الى الخطواط التي يجب فعلها لمن يريد الاعادة.


بعد وصول السلعة لنا تبدأ عملية الإعادة او التبديل وتتم الإعادة خلال 3- 5 أيام دوام. وان كانت السلعة التي  تريدين تغييرها موجودة عندنا نرسل لكم السلعة فوراً وان لم تكن لدينا السلعة التي تريدين تغييرها نتواصل معكم كي نعيد لكم أجرتها.
التبديل تكون فقط داخل تركيا. والتبديل تكون نفس الموديل لكن بلون مختلف عن السلعة التي اشتريتيها او سلعة داخل عرض واحد مع السلعة التي اشتريتيها وايضا يجب ان تكون نفس سعر السلعة التي تريدين تبديلها.

المقدار :
$73.00

$56.99

لم تبقى من هذه السلعة!

Inform