Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1253

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829287

Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin ZiynetiBaskı Sayısı BaskıDil TÜRKÇESayfa Sayısı 493Cilt Tipi CiltliKağıt Cinsi Kitap KağıdıBoyut 5 x 24.5 cm

Allah celle hazretlerinin izni ve inayetiyle, mâ’nevi fikir hayatımıza armağan ettiğimiz hu nâçiz risalemiz; mahiyyet ve muhtevası bakımın-dan büyük bir iddia mahsulü değildir. Zira, bu konuda büyüklerimiz tarafından Arabi, Farisî ve diğer lisanlarda yazılmış, otunmuş ve oku-tulmuş veya yazılmış fakat halka sunulmamış bir çok değerli eserler mevcuttur. Havas ve Havassül-havas tâbir olunan ve herbiri birer gö-nül sultanı olan bu zevat-1 âli-kadrin te’lif buyurdukları çok kıymetli esereler yanında, bir hiç mesâbesinde olan bu risâleciği kaleme almaktan muradımız; nasipleri bizden olacak ıhvan-ı din-i mübiyne hizmet ede-bilmektir. Böylece, Cenabı-Hakkm bize ilham ve ihsan buyurduğu kadar, dilimizin söyleme gayreti ve kalemimizin yazma kudreti ile, aziz mille-timize ve muhterem din kardeşlerimize,Elinizdeki bu Eserle yani Ziynet-ül Kulüp - Kalplerin Ziyneti Kitabıyla Hak yoldaşlarımıza hayırlı ve faydalı olabileceğimizi düşündük.Allahu azim-üş-şânm rizasım, Resûl-ü zişânm şefaat-i uzmâsım ve Evliyâullahm himem-i ruhaniyyetleri muktezasını tahsil niyyet-i hâlisa- nesiyle hazırladığımız bu risalemizde; halkımızın çoğunlukla bu konu-lardaki müşkillerini, elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar hal-letmeğe ve meçhullerine ışık tutmağa çalıştık. Bilindiği gibi, bu çok önem-li bahis İÇ ve Acirc;LEMİ ile ilgili bulunduğundan bu yol üzerinde yol kesenler, şeytan aleyh-ül-lâ’neye hizmet edenler ve Rahman suretinde görünen iblisler sayılamayacak kadar çoktur.Bu risale; Hakka talip ve rizaya râgıp olanlarla, kendi özünü bil-mek murad edenlere ve insan doğup insan yaşamak ve insan olarak öl-mek isteyenlere ve nasipleri bizden olanlara ve mdash;İnşa’ali ah ve mdash; iyi bir reh-ber olacaktır.Bütün gayret ve hüsn-ü-niyyetimize rağmen kusurlarımız olmuşsa, hata ve noksanlarımızın samimiyyetimize bağışlanmasını ehl-i irfanın iz’an ve vicdanlarından bekler, günahları, affetmesini ve örtmesini se-ven Allah celle hazretlerinden, kasten irtikâp etmediğimiz zühul ve nis- yanlanmızm af buyurulmasım tazarrû ve niyaz eyler, rühaniyyet-i Mu- hammediyye ve himmet-i Evliyâullahtan bize yardımcı olmalarını di-leriz.Bu risalemizin; indi-ilâhiyyede, indi-Resûlullahta ve indi-Evliyâ- üllahta mergup ve mahbup olmasını ve Ummet-i Muhammed’e faydalar sağlamasını temenni ve ümit ederiz.Tevfik, Allah’tandır...Kutb-ül-ârifiyn, Gavs-ül-vâsıliyn, Hâtem- ül-müctehidiyn Pir Sultan Muhammed Nureddin Cerrahi fahri türbedan, muk- bil-i-akdâm-ül-Evliyâ

Bu esere Fıkıh Ve İlmihal Kitapları Kategorinden Ulaşabilirsiniz.

FİHRİSTAAbdest Bahsi 80Abdülkadir-i Geylanî Hz. Hal Tercümesi 115ve Acirc;dab-ı tarikat 38Ahbab-ı tarikat 39Ahmed-er-Rufai Hz. Hal tercü-mesi 139Ahkâm-ı tarikat 39Allah sevgisi ve korkusu 8Aliyyül Hemedani Hz. Hal Tercümesi 179ve Acirc;lemler 47ve Acirc;şıkanın günlük vazifeleri 66Avrad şeyhlerinin sıfatları 26Azamet-i Hudâ tekbiri 114BBaha’üddin-i Nakşibendi Hz.Hal Tercümesi 233Binâyı tarikat 39DDervişlerin elli dört sıfatları nelerdir? 58Dervişlerin günlük vazifeleri 58Devranın sırrı 53Duaların kabul buyurulduğu Bazı makamlar 372EEhlullah’a tâbi olmak 16Elli dört farz 91Emmâre nefis sahipleri ve sıfatları 30Erkân-ı tarikat 39Esmâ'ya mü’ekkel melekler 46Etvar-ı seb'a 40Etvar-ı seb'ada esmâ-i İlâhi renkleri 41Evrâd şeyhlerinin sıfatları 26Evrâd-ı Kadiriyye ve okunuşu 117Evrâd-ı Kadiriyye şerhli tercemesi 127Evrâd-ı Rüfa'iyye ve okunuşu 141Evrâd-ı Rüfa’iyye şerhli Tercemesi 165Evrâd-ı Fethiyye ve okunuşu 181Evrvâd-ı Fethiyye Tercemesi 215Evrâd-ı Bahaiyye ve okunuşu 235Evrâd-ı Bahaiyye tercemesi 269Evrâd-ı Virdi settâr ve okunuşu 288E -râd-ı Virdi Settâr Şerhi ve Tercemesi 305Evrâd-ı Cerrahiyye ve okunu-şu 319Evrâd-ı Cerrahiyye Şerhli Tercemesi 339GGusül Bahsi 80Gülbank-ı Muhammedi 114HHac Bahsi 81Hak mürşidi nasıl tanınır? 19Hak mürşidinin vasıfları 19Hakikatin yedi mertebesi 42Hak velilerinin meşhurları 69Hâletiyyat 46Hikâye: Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri 16Hikâye: Sivas kadısının başına gelenler 16Hikâye: Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 108Iihvana hediyelerim 109lymanın şartları 79ilim tahsili farzdır 5llm-i hal 75İnsan halife'tullahtır 8lymansız âhirete gitme sebep-leri 95İstihare etmenin usul ve âdabı 109Islâmın şartları 80KKabir hediyyeieri 105Kabile şeyhlerinin sıfatları 26Kadeh nedir?' 50Kal şeyhlerinin sıfatları 24Keramet-i evliya haktır 69Kürsi şeyhinin sıfatları 26Kutub kimlerden olur? 45Kutb-ül-aktâb 45Kutbiyyetin yedi mertebesi 42Kur’an-ı kerimin hassaları 97LLevvâme nefis sahipleri ve sıfatları 33MMahalliyât 46Makamat-ı tarikat 40Merdiyye nefis ve sıfatları 37Mârifetin yedi mertebesi 42Meşhur veliler 69Mey nedir (Tasavvufta) 50Meyhane nedir? (Tasavvufta) 50Meydan nedir? (Tasavvufta) 50Meratib-i tarikat 41Muhtasar ilm-i hal 75Mutma’inne nefis've sıfatları 35Mülhime nefis ve sıfatları 34Münacat ve dua 110Mürşid-i kâmil nasıl tanınır? 19Mürşid-I kâmilin vasıfları 19Mürşit kimlerden olur? 49NNamaz Bahsi 32Nefs ve ruh 28Nefsin sıfatları 30Nefs-i emmâre ve sıfatları 30Nefs-i Levvâme ve sıfatları 33Nefs-i Mülhime ve sıfatları 34Nefs-i Mutmainne ve sıfatları 35Nefs-i Râdiyye ve sıfatları 36Nefs-i Merdiyye ve sıfatları 37Nefs-i Sâfiyye ve sıfatları 38Nureddin-i Cerrahi Hz. Hal Tercümesi 315OOruç Bahsi 81öÖnsöz 3PPostun rümuzatı 51Post serilirken okunacak dua 52RRâdiyye nefis ve sıfatları 36Resûl-ü zişâna tâbi olmak 10Rütbe-î tarikat 40SSâfiyye nefis ve sıfatları 38Sâki nedir (Tasavvufta) 50Seyriyyat 46Seyyid Yahya Şirvani Hz. Hal tercemesi 285Sofi kime derler? 47Sırrı devran 53ŞŞefaat 15Şeri’atın yedi mertebesi 41Şeyh kime derler? 22Şiirler 375TTarikat âdabı 38Tarikatın tarifi 38Tarikat hükümleri 39Tarikat erkânı 39Tarikat binası 39Tarikat ahbabı 39Tarikat rütbeleri 40Tarikat makamları 40Tarikat mertebeleri 41Tarikatın yedi mertebesi 42Takke şeyhlerinin sıfatları 25Tekkelerde yemekten sonra okunan Hamdiyye 56Tasavvuf 46Tasavvuftan gaye nedir? 49Tefekkürün kıymet ve ehemmiyeti 7Tekke şeyhlerinin sıfatları 25Tevhid 47Teyemmüm Bahsi 81Telli Baba ziyaretgâhı 349UUbudiyyetin yedi mertebesi 42VVasıta ve şefaat 15Velilerin meşhurları 69Velilerin sıfatları 69YYal şeyhlerinin sıfatları 24Yedi tavır 40Yedi tavırda esmâ-i ilâhi renkleri 41Yemeklerden sonra okunan Hamdiye, dua ve gülbenk 56ZZekât Bahsi 82Ziyaret adabı 373

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


04 July Monday-05 July Tuesday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$48.00

$36.99