Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1440

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829431

HAZRET-İ VEYSEL KAR ve Acirc;NÎBaskı Sayısı1. BaskıDilTÜRKÇESayfa Sayısı259Cilt TipiKarton KapakKağıt CinsiKitap KağıdıBoyut13.5 x 21 cmPeygamber Aşığı Annesinin Kölesi Hz Veysel KaraniHamd olsun, cismi yaratan, câm besleyip büyüten, aşk ile kâinatın binasını ma’mur eden, sevgililerin zülfünün ucunu kıvırıp kederli âşıkların boynuna zincir yapan yüce Allah’a...Salât ve selâm olsun, şefaat cevherinin hâzinesi, ilim, irfan ve hikmet bahçelerinin servi, düşüncenin ışığı, din diyarının hâkimi, iki cihanın saadet güneşi Cenâb-ı Muhammed’e...Bu salât ve selâm, O’nun âl-i ashabı üzerine de olsun...Her kim sevinerek O Nebiyyi ve Acirc;hirzamanm arkasından gi-derse, vücudunun bahçelerini, Peygamber ve sahabilerinin râzılık yağmuru sular. Ve artık o bahçede hakikat sünbülleri boy verir...İşte elinizdeki bu eser, bir hakikat sünbülünün hayatını an-latmaktadır. ve Acirc;lemde öyle bir aşk eri az bulunur. Ümmet gülista-nında böyle bir sünbülün boy vermesi de aşkm yüceliğindendir.İyiliklerin kaynağı, güzelliklerin kendisinde toplandığı, aziz-lik ve yüceliğin tek eylediği o Nebi:"Ben, Rahmân’m kokusunu Yemen taraflarından alıyo-rum!" Buyururlardı...Kimdi bu rahmânî kokular saçan adam?Ona nasıl ulaşalım?

Ay gibi güzellerin yanına feryad ile varılmaz! Bu vadide kalem de gözyaşı döker olmuştur.Güneşini Arş’a gölge eyleyen Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), onu yücelikle övmüştür. İşte bu sözdür ki, ona izzet ve ikbâl devrini açmıştır. Bu sebeple o, ümmetin cânı ve sevgilisidir...Onun hakkında ümmet büyükleri dediler ki:- "Zamanın padişahı olduğu hâlde Cenâb-ı Muhammed, Hak kokusunu Yemen’den almadı mı?Yemen’den Karenli padişahın can kokusu gönlüne eri-şince onu göreyim demedi mi?"Gerçekten onun can kokusu ehl-i satanın gönlüne erişmiş-tir. Peygamberi Zîşan’m hadislerinden de anlaşılacağı gibi o, ta-biinin en hayırlısı idi. Takvâ ve zühtte de eşsizdi. Gece sabahlara kadar başı kesik mumlar gibi yanar; "Bu gece kıyam gecesi, bu gece secde gecesi." der ve bütün gecelerini Rabbi Kerîmine kul-lukla geçirirdi.Onun kıymet biçilmez yüceliği sonraları anlaşılmıştı. Önce-leri onu bir deli, bir divane zannediyorlardı. Aslında o bir âşık-ı sâdıktı. Onun gönül denizinde Cenâb-ı Hak gaybi inciler mey-dana getirmişti. înci ki, hem de ne inci...ve Acirc;şıkların nasibi tamamıyla yanmaktır.O da, güzelliği zührenin yüzünü parlatan, eli Arş’ı okşayan, tebessümü cihanlara değer Cenâb-ı Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hasretiyle yanıyordu.İşte bu yanıştır ki, rahmânî kokular olarak tâ Yemen’den Medine’ye ulaşıyordu.Onun için ne dense, ne yazılsa, ne söylense azdır. O, efsane çapında bir Hak kahramanı olmuştur.Bugüne kadar o büyük Velinin hakkında çok eserler çık-mıştır. Ne var ki, ciddi bir eser çıkmamıştır. Anlatılanların çoğu hikâye ve menkıbelerden ibarettir. Bunların da doğruluk dere-cesi şüphelidir.Veysel Karânî Hazretlerinin bu türlü tanınıp şöhret bulma-sında Feridüddin-i Attar’ın büyük rolü vardır.Elinizdeki bu eser, tamamıyla gerçeğin aynasıdır.Eserimiz iki kısımdır: Birinci kısım, o karanlık devrin hâdiselerini roman üslubu ile anlatmaktadır. Ancak bu bölüm hikâyeden ibarettir ve bir kaynağa dayanmaktadır...Eserimizin ikinci kısmına gelince, asıl ve esas olan bölüm de burasıdır: Bu kısımda Veysel Karânî Hazretleri tarihi akışı içinde anlatılmaktadır. Ve bütün kaynaklar elden geçirilerek gerçeğin tâ kendisi meydana çıkarılmıştır.İşte elinizdeki eser, gerçeğe ayna tutan ve hakikati aksettiren bir kitaptır. İlk önce hadis-i şeriflerden sonra da İslâm büyükleri-nin eserlerinden süzülüp meydana getirilmiştir...Gayemiz, o gönül ehli ve hak dostu zâtın hayatına ışık tutmak-tır. Zira, bugüne kadar yazılan ve anlatılanların çoğu hikâyeden öte bir şey değildir.Veysel Karânî kimdiÜveysîlik neydiO nasıl bir aşk cev-heriydi?

İşte bütün cephesiyle ve bütün kaynaklarıyla bu eserde dile getirildi...Onun kıymet biçilmez güzelliği, öyle bir güzellikti ki, bu gü-zellikten rahmânî kokular saçılıyordu. Onun ağlayıp inleyişi sa-dece Hak içindi. O cânını Cânânm eşiğine kadar götürüp vus-lat sürahisinden bir damla inayet suyu içmek diledi. Ne var ki, can padişahı o gün tahtında değildi. O gün feleğin atlası siyah-lara bürünmüştü.Cânânın eşiğinde durdu da şöyle dedi:-Yâ Rabbi, bana cisimle can gerekmez!.. Sevgilim yoksa ci-han da gerekmez!..O dem sanki candan da, cihandan da el yumuştu. Dertli dertli inledi ve dedi ki:-Ey güneşini Arş’a gölge eyleyen Peygamber, nazarının bir kerecik bereketini bana yoldaş eyle!..Peygamberler İmamının nazarının bereketi ona yoldaş oldu da, o bu türlü sevildi... Çünkü onun cânında aşk kokusu vardı...Zühd ve takvânın destanlık kahramanı Hazret-i Üveys, bir başka güzellikle size tanıtılmaktadır...Çalışmak ve gayret bizden, tevfik ve hidâyet Yüce Allah’tan...Ey Rabbim, bu âcizi o büyük Velî’nin şefaatine nâil eyle!..İÇİNDEKİLERYazarın Önsözü 7Hazret-i Veysel Karânî 11BİRİNCİ BÖLÜMYemen İllerinde 15Karen Köyünde Bayram 25Karen Köyü Yeni Bir Hâdiseye Sahne Oluyordu 34İmdat 39Siz Hâlâ Burada mısınız? 44Dîvâne 53Seneler 58Yumruklanan Kapı 62Kutlu Sene 67Göklere Yükselen Toz Bulutu 76Ebrehe’nin Başına Gelenler 82Karen Köyünde Yaşanan Hâdise 85Bunlar da Ne? 98Gecelerin En Güzeli 105O Gün Mekke’de Olanlar 113İsimlerin En Güzeli, En Güzel Olana Verildi 117Bir Sevgili Tut ki, Hiç Ölmesin! 122Bize Bunu Açıkla! 141Beklenen Gün 143İKİNCİ BÖLÜMHazret-i Veysel Karânî 149Göklerden Gelen Devlet 149Safa Tepesinden Sesleniş 155Kâinatı Temelinden Ürperten Ses 157Peygamber Elçisi 158Tabiin’in En Hayırlısı 162Hadisler 168Üveys’in İçini Yakan Aşk 176Bir Garip Yolcu 183Sen Onu Gördün Mü? 189Anne Huzurunda 192Hazret-İ Ömer’in Üveys’i Arayışı 196Hırka-İ Şerif 212Hırka-İ Şerifin İstanbul’a Getirilmesi 215Nebiyyi Ekrem’in İkinci Hırkası 218Üveys’in Zühd Ve Takvâsı 223Harem B. Hayyân’ın Üveys’i Araması 227Müthiş Aşk 233Mutasavvıfların Gözüyle 239Nebiyyi Zîşan İle Görüştüler Mi? 242Yüksek Dereceler 244Üveysîlik 245Üveys’in Yolundaki Büyükler 247Üveys’in Şehâdeti 251Şâirlerin Kalemiyle 254
ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


13 July Wednesday-15 July Friday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$20.00

$14.99