Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1285

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829302
MÜZEKKİN NUFUS

17x24 cm. ebat

524 sayfa

ithal 2. hamur kitap kağıdı

ciltliEser Hakkında Denilen 7


Abdülkadir Geylâni Hazretleri 9

Geylâni’nin Sözlerinden 20

RûfaîHazretleri 27

Hakkında Söylenenler 32

Ahmed Bedevi Hazretleri 35

Düsûkî Hazretleri 39

Ebul-Hasan eş-Şazeli 43

Şazeli’ninbazı sözleri 45

Kitaba Giriş 47

Amel-i sâlih nedir? 54

1-Nefs-i emmâre 55

2-Nefs-i Levvâme 55

3-Nefs-i Mülhime 60

BİRİNCİ FASIL

MÜZEKKİN NUFUS

1- Dünyayı terk nasıl olur? 95

İbrahim Peygamberin (a.s.) kıssası 101

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın bir kıssası 102

Cimrilik ve Cömertlik 124

Büyük Günahlar (Günahı Kebâir) 213

Tevekkül 237

Gadaplandığmda sabretmek 273

İkinci Bab 283

Açlığın faydaları 302

İKİNCİ FASIL

Az Söylemenin Faydaları 309

Evliyâullah dört kısımdır 314

Yalancılık ve yalancılar iki türlüdür 321

Gıybet dört türlüdür 333

Üçüncü Fasıl 337

Dördüncü Fasıl 355

BEŞİNCİ FASIL

Allah-u Teâlâ’yı Zikretmek 381

ALTINCI FASIL

Şeyhi Kâmil’in Müridi Olmak Hakkındadır 407

Şeyhlik Mertebesi 415

YEDİNCİ FASIL

Bu Kısım, Tevbe, Telkin ve İrade Hakkındadır 435

Teslimiyetin Beyanı 463

GüzelAhlâkın Mertebeleri 494

Nasihat 519

Hulâsa 523

Önsöz

Hamd, âlemlerin Rabbi ve yaradam olan Allah (c.c.)’a mahsustur. Salât-u selâm, O'nun habibi Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.), o’nun âl ve ashabına olsun.

Muhterem okuyucu!

Elinizdeki bu kitap, hicret-i nebevi'nin sekiz yüz elli ikinci sene-sinde yazılmış bir eserdir. Beşyüz otuz dokuz sene evvel yazılan bu mübarek eser, o günkü lehçe ile yazılmıştır. Yayınevimiz, mânaya sadık kalmak şartıyla eseri bugünkü lehçeye çevirip muhterem oku-yucusuna takdim etmeyi vazife telâkki eder. Çünkü yeni nesle ec-dadının klâsik eserlerini vermek, uygun düşen hareketlerden biri, belki başta gelenidir.

Müslüman dünyasında hele tasavvuf âleminde "Eşref Oğlu Rumi" diye tanınan bir zâtın kaleminden çıkan bu eser, cidden okunmaya ve tedkik etmeye değer bir eserdir...

Bu eserin içindeki zayıf kavillerin yanında binlerce Islâmi ve in-sani hakikatler yer almaktadır. Hele cana can katan ve olduğu gibi o günkü lehçe ile verilen Beyitve şiirleri...

Eser Hakkında Denilen

Keşfüz-Zünûn sahibi; Müzekkin-Nüfûs adlı eser, Eş-Şeyh Ab-dullah bin Eşref bin Muhammed (s.a.v.) el-Mısriyir-Rumi’nin ese-ridir, der.

Eser ilk defa Sultan Reşad zamanında Osmanlı Kütüphanesi sa-hibi Muhammed (s.a.v.) Emin ile Kırımlı Yusuf Ziya Efendiler tarafın-dan Şirketi Sahâfe-i Osmaniye Matbaasında bin üç yüz yirmi iki se-nesinin Şaban ayında İstanbul'da basılmıştır. Halk tarafından, ısrar ve şiddetle aranan bu eseri, Arslan Yayınevi bir yetkiliye bugünkü lehçeye çevirterek yeniden neşrediyor. Tevfık Allah (c.c.)’tan...

Kitabın içinde geçen ıstılahlardan bâzısı hakkında izah:

Meşayih:

ve Acirc;lim, fâzıl olup ilmiyle amel eden kimseler. Amelsiz ilmin faidesiz olduğu malûm.. "Allah (c.c.) câhil olanı veli ittihaz etmez" hâdisiyle ilimsiz amelin de ne demek olduğu anlaşılır kanaatındayız.

Mürid:

Kur'an ve Sünnet ışığı altında Allah'a (c.c.) ibadet eden kimse. Müridin, riyâ, gösteriş, ihlâssızlık ve şeriatsızlıkla uzaktan ve yakın-dan zerre kadar alâkası yoktur ve olamaz.

Talip:

Hakkı arayan, hedefi Allah (c.c.) rızası olan ve onun dışında art bir düşüncesi olmayan kimse demektir.

Matlup:Allah (c.c.) ve O’nun rızası. Murad:

MÜZEKKİN NUFUS


Allah (c.c.) ve O’nun rızası. Sofi:

Şeriatınen inceliklerini bilip tatbik eden, her hâl-u kârında gaf-letten uzak bulunan, riya ve şöhretten yılandan kaçtığı gibi kaçan müslüman demektir.

Sofuluk, sadece elbise ve zahiri görünüşünü sofulara benzet-mekle olmaz. Ancak Sünnete tam riayet etmek sofulukta başta ge-len hususlardan biridir.

Veli:

Allah'a (c.c.) şeksiz ve şüphesiz İman eden, mütteki bulunan müslüman demektir. Her velide ille keramet bulunsun veya kera-met göstersin diye, bir mecburiyet yoktur. Kitap ince bir tedkikden geçirildiği zaman bu hususlar daha da iyi anlaşılacaktır. Tevfik Allah’dandır.Din Roman Edebiyat Dini Roman Konulu Kitap Çeşitlerimizi Görmek Ve İncelemekİçin Sitemizin Dini Eserler Kategorisinden Tasavvuf Kitapları Bölümüne Bakabilirsiniz.Dini Eserler Güncel Kitaplar Her Türlü Tesettür Giyim ihvan online satış Mağazalarımızda Bulunmaktadır.
ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


15 July Friday-18 July Monday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$37.00

$28.99