Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1360

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829369
SALEV ve Acirc;T-I MUZ ve Acirc;'AF ve Acirc;T

Ürün Özellikleri

BASKI SAYISI:1. Baskı

DİL: Türkçe

SAYFA SAYISI:80

CİLT TİPİ: Karton Kapak

KAĞIT CİNSİ: 2.Hamur

BOYUT:11 x 16 cm

ÖNSÖZ

Sonsuz hamd-ü senâlar Fahr-i Kâinât Efendimiz’e salât-ü selâm o- kumayı bize vâcip kılan ve bu vesileyle bizi O’ nun himmet ve şefâatine kavuş-turan Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur.

Nihâyetsiz salât-ü selamlar, O’ nun Kulu, Rasûlü, Safîsi ve Halîli olan

Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn, âl-i ashâbının ve ahbâb-ı etbâ'ınm üze-rine olsun.

Bu eser, Abdüsselâm el-Umrânî el-Hâlidî tarafından tashih ve takdim edilip Ahmed ibni Acîbe Hazretlerinin altı farklı risâlesini cem eden "el- Cevâhîru’l-acîbe" isimli eserin ilk risâ- lesi olan "el-Levâkihu’l-kudsiyye fi şerhi ’l-vazîfeti ’z-Zerrûkiyye " adındaki te’lifın 101-106. sayfalarından iktibâs edilerek tercüme edilmiştir.

Ayrıca bu eser yine Abdüsselâm el-Umrânî tarafından te’lif edilip Mu- hammed ibni Acîbe tarafından takdim edilen "el-Kenzii’s-semîn fi keşfi esrâ- ri’d-dîn" isimli eserin 109-113. sayfa-larında da mevcuttur.

Allâh-u Te'âlâ cümlemizi kabûle şâyân olacak şekilde bu salevât ile meş-gul olmaya muvaffak eylesin. ve Acirc;mîn!

3-Rabî'ulâhir-1430 / 29-Mart-2009

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

Risâlenin tercüme edildiği kaynak eser 6

Salevât okumanın faziletleri 7

Allâh’a kavuşmanun en yakın yolu 8

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi veSellem) İle yakazaten görüşme 8

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Q çok salât okumanın kazandıracağı haller 8

Keşif ehli evliyânın, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemjc hadis hâfızlarının zayıf kabul ettiği hadisleri sorması 8

Salevâtı çok yapanın ağzının hoş kokması... 9

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi veSellem) den sahâbe gibi istifâde eden velîler olduğu 11

Uyumadan önce salevât okumak 12

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemfln kendisine çok salât okuyanları çok sevdiği 13

Salevât okumadan meclisden kalkanların kötü hâli 14

Cennet ehlinin sıfatlarından Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemjt dünyada verilen bir husûsiyet 14

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)n geçtiği her yerin ve değdiği her şeyin uzun süre misk koktuğu 15

Cezûlî Hazretlerinin kabrinin misk koktuğu 16

On kere okunacak on salevât 17

Okuyanlara çok kazandıracak on salât 18

Sevapları katlanan bâzı salâtlar 26

On dört bin salâta denk olan, on iki bin kere okuyanın rüyâsına Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) teşrif eden ve kırk sabah okuyanın dilediği gerçekleşen bir salât 28

Salâten Tüncînâ 29

Bin kere okuyanın ânında dileği kabul olunan Salât-ı Münciye 30

Yedi kere okuyanın hâcetinin görüleceği, Düğümlerinin çözüleceği ve işlerinin kolaylaştırılacağı bir salât 32

Yüz salâta denk gelen bir salât 34

Yüz bin salevâta denk olan bir salât 35

Yüz milyon salevâta denk olan bir salât 36

Musâfaha yapılırken okunduğunda her iki tarafı da affettirecek bir salât 36

Ömründe bir kere bile okuyanı cehennemden âzâd ettirecek bir salât 36

Delâilü’l-hayrâf ı yedi kere hatmetmeye denk bir salât 38

Delâilü’l-hayrât’ı kırk kere hatmetmeye denk bir salât 39

Kırk gece sürekli okuyanın Rasûlüllâh (Sallâlldhu Aleyhi ve Sellem) görmesi denenmiş bir salât 40

Seksen senelik sevap yazdıran ve üç kere
M

okunduğunda okuyanını da, tüm ecdâdım da bağışlatan bir salât 42

Bin defa okunduğunda okuyanın murâdını / ânında yerine getiren bir salât 43

Beş kere okunduğunda cehennemden fidye olacak bir salât 45

Bir kere okunduğunda cehennemden fidye olacak bir salât 45

Yetmiş meleği bin sabah yoran ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) tüm haklarını ödettiren bir salât 47

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) İle haşrolunmayı mûcib bir salât 48

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) rüyâda görme şerefi kazandıracak bir salât.. 49

İçindekiler 51

SALEV ve Acirc;T-I MUZ ve Acirc;'AF ve Acirc;T

''Şüphesiz ki Allâh ve meelekleri o Nebî'ye sürekli salât (ederek, şanının yücceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf) etmektedirler. Ey îman etmiş olan kimseler! Siz (de: Ey Allâh! Efendimiz Muhammed' e salât eyle!'' diye) Ona salât edin ve (''Ey Nebî! Selâm olsun sana!'' diyerek) tam bir selamlamakla selâm verin!'' (el-Ahzâb Sûresi: 56)

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


08 July Friday-11 July Monday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$13.00

$9.99