Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1386

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829388

KADIN HALLERİ RİSALESİ"Rûhu’l-beyân" sahibi İsmâ‘îl Hakkî Bursevî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin beyanı vechile; "Mürşidü’l-müteehhilîn" isimli eserde Kutbüddîn İznîkî (Rahimehullâh) şöyle demiştir:"Bir koca, eşine evvelâ Ehl-i Sünnet îtikadını telkin edip (aşılayıp) onu bidat ehlinin inançlarından kurtardıktan sonra, ilk iş olarak ona farzları yerine getireceği kadar temizlik, hayız ve namaz hükümlerini öğretmelidir. Kendisi bilmiyorsa sorup öğrenerek, aldığı cevapları hanımına nakletmelidir.

Kocası bu vazifeyi yerine getirmeyen bir kadının, bu hükümleri öğrenmek için mutlaka evden çıkarak ilmihâl öğrenmeye gitmesi lâzımdır ve bu hususta kocasının izni ve rızası şart değildir. Ancak, kocası tarafından kendisine ilmihâli öğretilmiş bir kadının, kocasının rızası olmadan ilmihâl dışındaki ilimlerden birini öğrenmeye veya zikir meclisine gitmesi câiz değildir.

KADIN HALLERİ RİSALESİ

Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın hükümlerinden, kadının mesul olduğu bir tek hükmü bile eşine öğretmeyen veya onu öğrenmekten engelleyen bir koca onun günahına ortak olur. Nitekim bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ‘Kıyamet gününde insanların azap cihetinden en şiddetli olanı, ehlini (eşini ve çoluk çocuğunu) cahil bırakandır’ buyurmuştur." (İsmâ‘îl Hakkî, Rûhu’l-beyân 2/184)

Bu vesileyle siz okurlarıma şunu taahhüd edebilirim ki; bu kadın ilmihali, Müslüman bir kadının bilip amel etmesi farz olan konuları beyan etmektedir. Dolayısıyla eşine ve çoluk çocuğuna bu eseri düzgün bir şekilde öğreten kişiler önemli bir vazife îfa etmiş olacaklardır.Ürün ÖzellikleriBASKI SAYISI:1. BaskıDİL:TürkçeSAYFA SAYISI: 146CİLT TİPİ:Karton KapakKAĞIT CİNSİ:ŞamuaBOYUT:13,5 x 19,5 cmÖNSÖZBütün hamdler bizi İslâm dînine hidayet eden Allâh-u Te'âlâ’ya mahsustur. Sonsuz salât-ü selamlar bize ilmihâlimizi öğreten Rasûlüllâh(Saiiâilâhu Aleyhi ve Sellem)iın, Ehl-i Beyt’inin ve bü-tün ashâbının üzerine olsun.Şu bilinsin ki ilmihâl; genel mânâda, ka-dın ilmihali olsa da fıkıh ilminden bir bölümdür. Fıkıh kelimesinin lügat mânâsı "Anlayış" de-mektir. Din ıstılâhı (kullanımı)nda ise fıkıh ilmi, şerî‘at ahkâmını ve dînî hükümleri bilmekten ibârettir ki bu ilim farz-ı ayn ve farz-ı kifâye ol-mak üzere iki kısma ayrılır.

Fıkhın farz-ı ayn olan kısmı, evvelâ doğru itikat (inanç)ları bilmektir. Dînin hükümleriyle ilgili ise tahâret, namaz ve oruç hükümleri gibi her mükellefe gereken konuların bilinmesidir.Namaz dînin en mühim meselesi olup kadın hallerinin bilinmesi de namaz için abdest ve gu- sül gibi farz olduğundan bu kitabın muhtevası aslında namazın şartlarının beyanından ibaret olduğu için esasen bu eser namazın ön şartların-dan birini konu edinmiş bulunmaktadır.İşte Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in: "İlim tahsili her Müslüman erkek ve Müs-lüman kadın üzerine farzdır" (Beğavî, Me ‘âlimü ’t- Tenzîl, 3/130; İsmâ‘il Hakkî, Rûhu’l-beyân, 3/536) hadİS-İ şerifinde her Müslüman kadın üzerine farz ol-duğu bildirilen ilmin içerisine özellikle kadınlar hakkında öncelikle bu kitabın muhtevasının yani kadın hallerinin bilinmesinin dahil olduğu açık-ça anlaşılmıştır."Rûhu’l-beyân" sahibi İsmâ‘îl Hakkî

Bursevî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin beyanı veçhile; "Mürşidii ’l-müteehhilîn " isimli eserde Kutbüddîn İznîkî (Rahimehullâh) şöyle demiştir:"Bir koca, eşine evvelâ Ehl-i Sünnet itikadını telkin edip (aşılayıp) onu bidat ehlinin inançla-rından kurtardıktan sonra, ilk iş olarak ona farz-ları yerine getireceği kadar temizlik, hayız ve namaz hükümlerini öğretmelidir.Kendisi bilmiyorsa sorup öğrenerek, aldığı cevapları hanımına nakletmelidir.Kocası bu vazifeyi yerine getirmeyen bir ka-dının, bu hükümleri öğrenmek için mutlaka ev-den çıkarak ilmihâl öğrenmeye gitmesi lâzımdır ve bu hususta kocasının izni ve rızası şart değil-dir. Ancak, kocası tarafından kendisine ilmihâli öğretilmiş bir kadının, kocasının rızası olmadan ilmihâl dışındaki ilimlerden birini öğrenmeye veya zikir meclisine gitmesi câiz değildir.Dîn-i Mübîn-i İslâm’ın hükümlerinden, kadının mesul olduğu bir tek hükmü bile eşine öğretmeyen veya onu öğrenmekten engelleyen bir koca onun günahına ortak olur. Nitekim bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):‘Kıyamet gününde insanların azap cihe-tinden en şiddetli olanı, ehlini (eşini ve çoluk çocuğunu) cahil bırakandır’ buyurmuştur." (İsmâ 77 Hakkî, Rûhu ’l-beyân 2/184)Abdullâh ibni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)Ğm ri-vayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sal-lâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Her biriniz çobansınız ve her biriniz eli-nizin altında bulunanlardan sorumlusunuz. Bir erkek, ailesi içerisinde çobandır, o da eli-nin altında bulunanlardan mesuldür." (Buhârî, Cumu‘a:10, no:853, 1/304; Müslim, îmâre:5, no:1829, 3/1459; Ebû Dâvûd, Harâc.'l, no:2928, 2/145)Bu vesileyle siz okurlarıma şunu taahhüd edebilirim ki; bu kadın ilmihali, Müslüman bir kadının bilip amel etmesi farz olan konuları be-yan etmektedir.Dolayısıyla eşine ve çoluk çocuğuna bu ese-ri düzgün bir şekilde öğreten kişiler önemli bir vazife îfa etmiş olacaklardır. Gayret bizden, tev- fik (muvaffak kılmak) ise Cenâb-ı Hakk’tandır.23 Ocak 2015/2 Rabîulâhir 1436İÇİNDEKİLERÖnsöz 3Hayızla Alâkalı Bir Takım Terimler 7İstihâza (Özür Kam) 8Mu‘tâde ( ve Acirc;deti Sâbit) Kadın 17Mübtedie (İlk Defa Hayız Gören) Kadın 18Mudille ( ve Acirc;detini Şaşıran) Kadın 19Sürekli Kan Gören Kadın 32Nifas (Loğusalık) 42Düşük Yapan Kadınla İlgili Meseleler 47Loğusa Kadın İçin Geçerli Olmayıp Hayızlı Kadın İçin Geçerli Olan Hükümler 68ve Acirc;detini Unutmuş Kadın 83"Hayızlı Kadın Namaz Kılar, Oruç Tutar" Veya "Namaz Kılamaz, Oruç Tutar" Diyen Sapık Fikirli Kişilere Reddiyeler 92M. İslamoğlu "Hayızlı Kadın Mescide Giremez" Diyen Müctehidleri, Hatta Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Yahudilere Meyletmekle Suçluyor 102M. İslamoğlu Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve Acirc;işe Vâlidemizi Hayızlıyken Ka‘be’ye Soktuğunu İddia Ederek Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel!em)e ve Annemize İftira Ediyor 104M. İslamoğlu’nun "Hayızlı ve Cünüb Kimse Kur’ân Okuyabilir" İddiasına Reddiye 110Fihristler 119

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


07 July Thursday-09 July Saturday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$24.00

$18.99