Product Added to Your Cart

X
VIEW CART
CONTINUE SHOPPING

Magazine - Book 1317

PRODUCT DETAIL
REFUND CONDITIONS

PRODUCT CODE :

829327
İ'tikat Risalesi

İşte bu risalede açıklanan inançlar, beş vakit namazın her rekatında kavuşmak için dua ettiğimiz ve uymak-la emredildiğimiz "Sırat-ı Müştekim" ehli olan "Ehli Sünnet ve’l cemaat"ın dosdoğru görüşleridir.

Şüphesiz bu dünyaya gelen her insan için ilk olarak elde etmesi gereken en önemli şey imandır. Dünya ve ahiret saadeti bu imanla yaşayıp bu imanla ölmeye bağlıdır.Ameller hususunda müsamaha varsa da itikat hususunda hiç bir yanılmanın ve eksikliğin affı yoktur.Bundan dolayı şirkin dışındaki günahlar hakkında Allah’ın dilemesine bağlı olarak affı mağfiret sözü varsa da şirk üzere ölenin asla affedilmeyeceği, Cennet yüzü görmeyip Cehennemden çıkamayacağı kesindir.

Öyleyse ebedi kurtuluş arayan herkesin her şeyden evvel iman konusu üzerindedurarak Allah indinde yüzünü ak edecek sağlam bir inanca sahip olması gerekir.

Ancak şu var ki her: "İnandım" diyenin imanı Allah katında muteber değildir.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de arkasından ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan yetmiş ikisinin dalalette kalıp "Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat"tan ibaret olan tek bir fırkanın kurtulacağını defaatla açıklamıştır.

İşte elinizdeki bu kitap sizlere bu Fırkay-ı Naciye (kurtulacak fırka) nın neye nasıl inandıklarını ve bu cemaattan olabilmek için inanılması gereken şartları,anlayacağınız bir dilde madde madde beyan etmektedir.

Bu kitapta zikredilen hususları bilip bellemeden ve böylece inanmadan aklı, zekası ve rütbesi ne olursa olsun hiç bir ferdin ahirette kurtulması mümkün değildir.

O halde Allah ve Resûlü tarafından bize sarkıtılan bu ipe sımsıkı tutunarak istenilen sağlam inanca sahip olmalı ve bu marifetlerden mahrum olan insanlara ulaşıp bu eseri acilen ki, belki de bu sayede bir insan daha Ehl-i Sünnet inancıyla ölme nimetine mazhar olarak ebedi azaptan kurtulur.Bu risalemizdeki ilimleri halka ulaştırmak günümüzün en önemli meselesidir.
Zira bugün insanlar neye nasıl inanacaklarını şaşırmış bir şekilde bocalamaktadırlar. İşte bu gibi insanlara bu eseri ulaştırmak onlara yapılacak en büyük hayırdır.
Bu konuda daha önce bir çok kitap yazılmışsa da kimisi kısalığından yeterli olmamakta kimisi de dilinin ağırlığı ve uzunluğundan dolayı istifadeyi azaltmaktadır.

Ama, bu kitap her kesim insana hitap edecek ve ikna edecek niteliktedir.
Allah-u Tealâ’dan niyazımız, insanlara acıyarak imanla ölmelerini temin etmek için kaleme aldığımız bu risalemizi bize de acıyarak imanla çene kapamamıza vesile kılmasıdır.
Şüphesiz duaları işiten ve kabul eden ancak O’dur."Bizi dosdoğru yola kavuştur. Kendilerine inam (lütuf ve ikram) da bulunduğun kimselerin yoluna; gaza ba uğramışların ve sapmışların (yoluna) değil."(Fatiha Suresi:6-7)"Şüphesiz ki işte bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi onun (Allah'ın)yolundan ayırır.İşte sakınmanız için (Allah) size bun-ları vasiyet (emr)etti."

(En'âm Suresi:153)

Lalegül Dergisi ve Arifan Yayınları ile Neşriyat ile Satışı Sunulmuştur.

FİHRİST

Önsöz 7

Din 11

İman 11

İslâm 11

İman şartlan 12

Allah'a inanmak 13

Meleklere inanmak 14

Kitaplara inanmak 15

Peygamberlere inanmak 16

Peygamberde aranan şartlar 16

Peygamberde olmaması gereken vasıflar 17

Resûl ile Nebinin farkı 18

Kur'an-ı Kerim’de ismi geçen yirmibeş Peygamber 18

Ülü'l-Azm olan Peygamberler 19

Ahiret gününe iman 20

Kadere inanmak 20

İtikadî mezhepler 22

Ehl-i Sünnet'in tarifi 22

Bu ümmetin yetmişüç fırkaya aynlacağı hakkında Hadis-i şerifler 23

Ehl-i Sünnetin kısımları 24

Selefiye mezhebi 24

Ebû Mansur-u Matürîdî 26

İmam-ı Eş'arî 26

Matürîdî ile Eş'arî mezhebi arasındaki ihtilâflar 27

Ehl-i Bid'at'ı Ehl-i Sünnet'ten ayıran temel özellikler 28

İbn-i Teymiye’nin sapıklığı 29

ESTIMATED DELIVERY DATE OF THE PRODUCT

Other Countries


11 July Monday-12 July Tuesday

Delivery times may change due to pandemic(COVID-19) precautions taken by countries.

Will Be Sent By The Store.

If you would like a refund for any specific reason about your product, you may return it in the first 14 days after the day that you have recieved your product. In Evening Dresses this time is 24 hours. All you have to do is log in to our website with your sefamerve user account and create a refund registration. For more detailed information about refunds you may check under HELP - SUPPORT and click the Refund and Order Canceling section.

Your refund process will be launched and completed within 3 to 5 working days, upon receipt of the item.

The product change procedure is only valid for orders inside Turkey.

QUANTITY :
$24.00

$18.99